ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

και των πολιτισμών

Το σχολείο μας συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο Πρόγραμμα "Διάπολις", στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» με τις παρακάτω δράσεις.

Γενικός σκοπός της Πράξης είναι η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη.

Για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού έχουν σχεδιαστεί οι ακόλουθες πολυεπίπεδες δράσεις:

Δράση 2: Ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών

Η Δράση 2 στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών. Για το σκοπό αυτό η Πράξη παρέχει στα συνεργαζόμενα σχολεία εκπαιδευτικό, που επιλέγεται μέσω ειδικής προκήρυξης της Πράξης, ο οποίος αναλαμβάνει να διδάξει σε τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας που λειτουργούν κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος ή με τη μορφή συνδιδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

Δράση 3: Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Η Δράση 3 στοχεύει στη διαμόρφωση κλίματος διαπολιτισμικού διαλόγου, σεβασμού και επικοινωνίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας, καθώς και στην καλλιέργεια των κύριων δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό αναπτύσσονται δραστηριότητες, εντός ή και εκτός σχολικής μονάδας, «παρασχολικού» χαρακτήρα (επισκέψεις, εκδρομές, θεατρικές?καλλιτεχνικές ομάδες, εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης, δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού κ.ά.).

Δράση 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Στο πλαίσιο της Δράσης 4 υλοποιούνται επιμορφώσεις ενδοσχολικές, διασχολικές και εξ αποστάσεως καθώς και σεμινάρια για στελέχη εκπαίδευσης. Τα παραπάνω επιμορφωτικά σεμινάρια αφορούν ζητήματα διδασκαλίας της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου.

Δράση 6: Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης

Η Δράση 6 υλοποιεί δραστηριότητες που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στο σχολικό πλαίσιο, στη βελτίωση της δυναμικής της τάξης και του σχολείου συνολικά μέσα από την άρση στερεοτύπων καθώς και στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών, σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. Συνολικά για την τρέχουσα σχολική χρονιά οι ενέργειες της δράσης θα υλοποιηθούν σε 20 σχολικές μονάδες στις περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης και της Θεσσαλίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στα σχολεία που είχαν συμμετάσχει στη δράση κατά τη διαδικασία της διερεύνησης αναγκών την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Δράση 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας

Στο πλαίσιο της Δράσης 7 αναπτύσσονται δραστηριότητες που προτείνουν μια παρέμβαση ενδυνάμωσης του ρόλου των γονέων, εμπλοκής και συμμετοχής της οικογένειας στο σχολείο και συνεργασίας με την κοινότητα, διευθέτησης βασικών οργανωτικών ζητημάτων, όπως και ζητημάτων συμμετοχικότητας και πρόσβασης. Η δράση επικεντρώνεται στους γονείς (ομάδα-στόχος), στις ανάγκες τους, αλλά και στην προώθηση ευρύτερα διαπολιτισμικών ικανοτήτων.

Δράση 9: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες

Στο πλαίσιο της υποδράσης 9.5 «Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών» υλοποιούνται ενέργειες που στοχεύουν στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της επίσκεψης των μαθητών και μαθητριών σε χώρους πολιτισμού ως προς την επίτευξη γνωστικών και συναισθηματικών στόχων και ως προς τη διαπολιτισμική διάσταση. Τα συμμετέχοντα σχολεία πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων υπάρχει η παρουσία ενός ερευνητή της δράσης, ο οποίος καταγράφει τα δεδομένα σε φύλλα παρατήρησης, ενώ στο τέλος της επίσκεψης συμπληρώνονται ερωτηματολόγια από τους μαθητές και τους υπεύθυνους καθηγητές.

Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε τον ιστοχώρο του Διάπολις

Το κανάλι μας

youtube